กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นใหม่
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566
(ยกเลิกกฎบัตรและกรอบคุณธรรม ฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

Doc012

กฏบัตรตรวจสอบภายใน2566