กฏหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรม-หน่วยตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคลากร