กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.เพชรบุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นใหม่
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
(ยกเลิกกฎบัตรและกรอบคุณธรรม ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

Img025