กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.เพชรบุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นใหม่
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566

Doc016

กรอบคุณธรรม 2566