การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

1.การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

2. การจัดทำแนวปฏิบัติDos & Don’ts” เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

Do And Dont20240715 15262289

3. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

โครงการ.pdf1

รายงานผลฯ (สป. และ สช. กคศ. ปี 67)

โครงการการป้องกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการป้องกันการทุจริต67

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โครงการ การป้องกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มรายงานผลฯ (สป. และ สช. กคศ. ปี 67)(2)