การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2565
แนบเอกสารตามลำดับดังนี้
1.ประกาศ
2.แบบรายงานประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3.แบบรายงานประวัติบุคลากทางการศึกษา
4.แบบประเมินครู
5.แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
6.แบบประเมินผู้บริหารการศึกษา
7.แบบประเมินศึกษานิเทศก์
8.แบบประเมินบุคลากร
9.แบบสรุปบัญชีรายชื่อ

1.ประกาศรางวัลครูดีศรีเมืองเพชร2565

2.แบบรายงานประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศ

3.แบบรายงานประวัติบุคลากรทางการศึกษา

4.แบบประเมินครู 5.แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

6.แบบประเมินผู้บริหารการศึกษา

7.แบบประเมินศึกษานิเทศก์

8.แบบประเมินบุคลากร

9.แบบสรุปบัญชีรายชื่อ