การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศการคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา ให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยการครองตน ครองคน และครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อันส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังประกาศ และเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศรางวัลครูดีศรีเมืองเพชร2567

2.แบบรายงานประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3.แบบรายงานประวัติบุคลากรทางการศึกษา
4.แบบประเมินครู
5.แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
6.แบบประเมินผู้บริหารการศึกษา
7.แบบประเมินศึกษานิเทศก์
8.แบบประเมินบุคลากร
9.แบบสรุปบัญชีรายชื่อ