ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกและสมควรได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภาในจังหว