การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว

3. รางวัลคุรุสภา

4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

5. รางวัลคุรุสดุดี

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน ๕ รางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกให้กรอกแบบรายงานประวัติและผลงานพร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง จัดส่งไปยังงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 รายละเอียดประกาศตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3FmrYhU

หรือ ดาวน์โหลดประกาศที่นี่