การจัดการศึกษาทวิศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุม หารือ ร่วมกับ นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดการศึกษาทวิศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศรีบุนนาค อาคารศรีพิทยปัญญา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี