การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนปกติ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนปกติ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งเขต 1

แจ้งเขต 2

แจ้งประธานอาชีวฯ

แจ้งประธานเอกชน

แจ้งมัธยม