การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 24  สิงหาคม 2565  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเพชรบุรี โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 26  สิงหาคม  2565  โดย นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงาน         เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี โรงเรียนอรุณประดิษฐ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ร่วมกันจัดขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน ประกอบด้วย  สมาชิกยุวกาชาด  144 คน  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 18 คน จากสถานศึกษา 13 แห่ง  และคณะกรรมการดำเนินงาน 38 คน   การจัดงานชุมนุมยุวกาชาด ได้กำหนดจัดแบบ ไป-กลับ ไม่พักค้าง  3 วัน ระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 26  สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี   

วันที่ 26  สิงหาคม  2565  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติจากนางละวาดอร  ศรีวรรธนะ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานในพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี นางสาวสมหมาย  บัวมณี  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน