การดำเนินการตามนโยบาย การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที

2. หลักสูตร

1. รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากร

ข้อ 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ เพชรบุรี