การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นไปตาม  ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   ซึ่งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย

  1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเเละการให้บริการ
  2. ด้านการส่งเสริมการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสาร
  3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
  4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
  5. ด้านการประเมินเเละวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
  6. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

             โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการ ฯ เเล้ว
จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

-รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

*** หน่วยงานมีมีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใสการดำเนินงานตามข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำคำสั่งมอบหมายคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                    -หนังสือแจ้งคณะทำงาน  คลิ๊ก          
                    -คำสั่งคณะทำงาน คลิ๊ก                  
                    -แนบท้ายคำสั่ง  คลิ๊ก                    
                    -คำสั่งคณะทำงานติดตามฯ  คลิ๊ก