การดำเนินการ เพื่อจัดการ ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

*** การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

       – แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  คลิ๊ก

 

 

*** การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

     – แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต     คลิ๊ก

    – แบบบันทึกเสนอมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                  คลิ๊ก 

    – แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คลิ๊ก