การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563