การดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

การดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

หนังสือแจ้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯhttps://drive.google.com/file/d/1x1LYmtOpKdsZhUoFanF9kmMTREXBiTy5/view?usp=sharing

กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯhttps://drive.google.com/file/d/13pngc3udH5Amzmlp8EQof0oBzR8PXsjd/view?usp=sharing

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯhttps://drive.google.com/file/d/1m5zI8QQOEAzS84OXoBxyC-5xmtmAdoNM/view?usp=sharing