การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) จากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พร้อมทั้ง ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก พบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งมีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกัน ซ้ำซ้อนในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา และรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน
ทางออนไลน์ตาม URL : รายละเอียดดังแนบค่ะ

6502การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนส่งหน่วยงาน 2564 2แจ้งรวม