การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

 24 พฤษภาคม 2564 นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    และนางน้ำเพชร ชิระมณี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564  ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี นางสาวปิยวัน เครือนาค ผอ.รร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศ ติดตามผล