การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร

     28 พฤษภาคม 2564 นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  และนางน้ำเพชร ชิระมณี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี นางยุพิน ทรัพย์เกิด. ผอ. รร.อนุบาลแสงมิตร คณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศ ติดตามผล