การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา

31 พฤษภาคม 2564 นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และนางน้ำเพชร ชิระมณี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นางสิรินดา  ชินแสงทิพย์ ผอ.ร.ร.แก่นจันทร์วิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศ ติดตามผล