การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ

1 มิถุนายน 2564 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามพร้อมด้วย นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ และนางเตือนใจ รอดภัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564    ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี นายวิทยา พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิฐ และคณะกรรมการผประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศ ติดตามผล