การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม

4 มิถุนายน 2564 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ และนางเตือนใจ รอดภัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี ผอ.ประสาร บุญส่ง และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศ ติดตามผล