การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลศศิมา

10 มิถุนายน 2564 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ และนางเตือนใจ รอดภัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนอนุบาลศศิมา อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี นางทัศนีย์ ยศไกร ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลศศิมา และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศ ติดตามผล