การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์

11 มิถุนายน 2564 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ และนางน้ำเพชร ชิระมณี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี นางนัทมน วิบูลศิลป์โสภณ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศ ติดตามผล