การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา

    24 พฤษภาคม 2564 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ และนางเตือนใจ รอดภัย นักวิชาการศึกษา ชนพ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี ผอ.มารุจน์ จังจิตต์วัฒนกุล, รองฯฉลวย บัวทิพย์ และคุณครูพัชรี บุญเรือง หัวหน้างานวิชาการ ให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศ ติดตามผล