การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี

นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  พร้อมคณะ  นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี  ตามรูปแบบ (MODEL) โรงเรียนคุณภาพชุมชน (สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา)  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) และโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง)