การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี

นางคนึงลักษข์  แสงประเสริฐ  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาและบริการ สอศ. (รก.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี  สรุปข้อมูลจัดทำรูปแบบ (Model)  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  (สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา)  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)  และโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stan Alone)  ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม  2564  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  และห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยมี  นายสมสันต์ ลือกำลัง  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  นายมานิต  สีสง่า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 นายเดชา ปาณะศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม