การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี

” 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน ซึ่งการดำเนินการจะครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน  ในวันที่ 26  มกราคม 2654  ณ  ห้องประชุมสมุทรคีรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10