การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 (ประเภทสถานศึกษา)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกฤษธร  กรีดกราย นักวิชาการศึกษาชำนาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ดีเด่น ระดับจังหวัด ปะจำปี 2566 (ประเภทสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี