การประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ชีวิตดี้ดี”