การประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 2

นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ครั้งที่ 2 / 2564 วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี