การประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการ ปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการ ปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี