การประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการ ปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 2

นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นรองประธานกรรมการ กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ แทนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการ ปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ครั้งที่ 1 /2564 วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี