การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 1 พฤศจิการยน 2565 เวลา 09.30 น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) ชั้น 2 โดยมีนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจาณากลั่นกรอง จากคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะฯ ให้เสนอชื่อ นางสาวสุภาวดี เขมะศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนบางจานวิทยา ไปยังสำนักงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะประกาศผลให้ทราบในลำดับต่อไป