การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2564  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ  ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี