การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี http://www.reo1.go.th/phet โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลจากหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
1.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
3.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
4.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5.สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6.สถาบันพระบรมราชชนก
7.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
8.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
9.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม จาก Facebook