การประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกจัดสรรนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  รุ่นที่ 13  ปีการศึกษา 2564   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในการประชุมฯ  ในวันที่ 29  มีนาคม  พ.ศ.2564  ณ  ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี