การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับมอบนโยบายการป้องกัน ควบคุม  และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบประชุมทางไกล จากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  ณ  ห้องประชุมกลางจังหวัดเพชรบุรี  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564