การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน ประเภทละ 1 รางวัล