การประเมิน ความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ2567

 

ส่งแบบรายงานผลความเสี่ยงฯ ศธจ.เพชรบุรี

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยง2567