การประเมิน จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. พ.ศ. 2558

1. หลักเกณฑ์ประเมินข้าราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

การนำผลการประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มาใช้ในการเลื่อนเงินเดือน

   1. การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แจ้งกำหนดตัวชี้วัด001

   2. การนำผลผลการประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มาใช้ในการเลื่อนเงินเดือน

        2.1 ศึกษาธิการจังหวัด

การประเมินเงินเดือนศึกษาธิการจังหวัด004

        2.2 รองศึกษาธิการจังหวัด

การประเมินเงินเดือนรองศึกษาธิการจังหวัด00

        2.3 ข้าราชการประเภทวิชาการและทั่วไป

การประเมินเงินเดือนข้าราชการ002