การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา