การเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564