การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้และพัฒนาครูแกนนำ ระดับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้และพัฒนาครูแกนนาระดับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

2.เพื่อพัฒนาครูแกนนำระดับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

3. เพื่อส่งเสริมและยกระดับความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 41 คน

ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี