การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้และพัฒนาครูแกนนำ ระดับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)