การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

  1. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

             1.1 โครงการ

Project

กลไกกศจ. ปรับ

 1.2. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ26มิถุนายน

             1.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

9.รายงานผลการดำเนินงานกลไกกศจ ไตรมาส 2

การมีส่วนร่วมของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รายงานผลยาเสพติด

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดีมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
ที่คุรุสภากำหนด

ประกาศคณะกรรมการ ผลการคัดเลือก

รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดพเลือกรางวัลคุรุสภา 2567

รายงานการประชุม 4 รางวัล