การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

ประกาศแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก

ประกาศผลคุรุสภา2566ระดับจังหวัด

รายงานการประชุม 4 รางวัลส่งคุรุสภา

ิจกรรมงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 “เปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่การศึกษายุคใหม่”

แบบรายงานกิจกรรมมหกรรมการศึกษาเอกชนครั้

 

“กิจกรรมงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 “เปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่การศึกษายุคใหม่”

การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ พัฒนาหลักสู

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยผ่านกลไกองค์คณะบคุคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศ

รายงานผลการด าเนนิงานการเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมวันการศึกษาเอกชน  “พลิกโฉมการศึกษาเพื่อคนรนุ่ใหม่” ( Transforming Private Education For Next Generation)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม