การเผยแพร่งานวิจัยฯ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำวิจัยจำนวน 3 เล่ม ได้แก่ 1. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT modal 2. รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่สำนักงานคุณธรรม ความโปร่งใส่ 3. รูปแบบการนำนโยบายการศึกษาปฐมวัยวัยไปปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการนำผลการค้นพบไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ