กิจกรรม “การศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรม” ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกิจกรรม “การศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรม” ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯร่วมกันบรรยายข้อมูลทิศทางความต้องการแรงงาน การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ คุณลักษณะแรงงานที่ผู้ประกอบกิจการต้องการและการฝึกอาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี