13.ข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียน เรียงนักเรียนน้อยไปมาก ข้อมูล ณ วันที่ 23 กค.63

13.ข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียน เรียงนักเรียนน้อยไปมาก  ข้อมูล ณ วันที่ 23 กค.63